Mengden av gasser i atmosfæren som bidrar til stigende temperatur, øker på grunn av menneskeskapte utslipp, hovedsaklig fra forbrenning av kull, olje og gass. Men klimasystemet er uhyre komplekst, og det er store usikkerheter knyttet til mange av virkningene og hvor alvorlige de vil bli.

les mer